Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Stichting Watu Wangu

Door de website(s) te gebruiken, in de breedste zin van het begrip, stemt u in met deze disclaimer.

De websites zijn primair bedoeld om te informeren. Stichting Watu Wangu doet haar uiterste best om de website(s) up to date te houden, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Aan hetgeen op en in de website(s) staat, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, tenzij nadrukkelijk aangegeven of overeengekomen.

Stichting Watu Wangu mag de websites en hun inhoud te allen tijde (laten) wijzigen of beëindigen, zonder bericht vooraf en zonder dat dit voor gebruikers en/of derden enig recht oplevert.

Alles dat op de website(s) staat, is onderhevig aan copyright. Iedere vorm van vermeerdering of openbaarmaking, hoe dan ook genaamd, anders dan met nadrukkelijke toestemming van Stichting Watu Wangu is niet toegestaan.

Stichting Watu Wangu is niet verantwoordelijk voor aan haar website gekoppelde bestanden en websites van derden en koppeling betekent niet dat wij het met de inhoud van die bestanden of webpagina's eens zijn.

Oneigenlijk en/of niet toegestaan gebruik van de website(s) kan inbreuk op rechten van Stichting Watu Wangu en/of derden opleveren. Stichting Watu Wangu is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan de gebruiker van de website(s) of aan derden. De gebruiker van de website(s) vrijwaart Stichting Watu Wangu voor claims van derden die voortvloeien uit handelingen van de gebruiker. Dit geldt ook voor alle voor Stichting Watu Wangu daaruit voortvloeiende kosten van welken aard dan ook.

Stichting Watu Wangu mag iedereen zonder opgaaf van redenen de toegang tot en het gebruik van deze website(s) ontzeggen.

K.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

Stichting Watu Wangu is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).